Τι είναι το IT Skills in Commercial and Financial Management Certificate;

Είναι πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τους απασχολούμενους στο χώρο των μηχανογραφημένων λογιστηρίων. Οι εξεταζόμενες  δεξιότητες σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποτελούν απαραίτητα εφόδια και εγγύηση επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

To πιστοποιητικό ενδείκνυται για την επιμόρφωση και πιστοποίηση:

 • των νεοεισερχομένων στο κλάδο της Μηχανογραφημένης Λογιστικής,
 • των υφισταμένωνεργαζομένων σε τμήματα εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων,
 • των ανέργων, φοιτητών ή αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της Μηχανογραφημένης Λογιστικής.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ελληνικής & Αγγλικής Δακτυλογράφησης

Είναι ένα πιστοποιητικό μέσω του οποίου αποκτά κανείς δεξιότητες που κρίνονται πολύτιμες όχι μόνο σε επαγγελματίες γραμματείς αλλά και σε λοιπά γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων καθώς αναμφισβήτητα συντελεί σε μια πιο παραγωγική και επικοδομητική εργασία. Όσον αφορά στην Αγγλική δακτυλογράφηση, αποτελεί ιδανικό εφόδιο καριέρας οικονομικών και διοικητικών στελεχών καθώς η ανάγκη εκμάθησης της αγγλικής δακτυλογραφίας γίνεται ακόμη πιο επιβεβλημένηαφού οι ανάγκες γραπτής επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα έχουν αυξηθεί.

Τα πιστοποιητικά είναι σχεδιασμένα να αξιολογούν τις γνώσεις των υποψηφίων σε επιχειρησιακές ικανότητες σχετικές με τις εργασίες και τα καθήκοντα της Δακτυλογράφησης και ειδικότερα τις δεξιότητες:

 • Πληκτρολόγηση γρήγορα και ορθά ελληνικά-αγγλικά κείμενα υπό ανάγνωση,
 • Πληκτρολόγηση γρήγορα και ορθά ελληνικά-αγγλικά κείμενα υπό υπαγόρευση και
 • χρήση προαπαιτούμενων συνδυασμών γραμμάτων, λοιπών χαρακτήρων αλλά και του αριθμητικού πληκτρολογίου.

 

Τι είναι το Vellum Certified GIS User;

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) γνωστά ευρέως και ως G.I.S. (Geographic Information Systems), είναι πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο. Ο Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων από τη Vellum κατέχει τις βασικές αρχές της γεωπληροφορικής επιστήμης αλλά και των εργαλείων της.

Σε πιούς απευθύνεται το Vellum  Certified GIS User;

Το πιστοποιητικό απευθύνεται σε:

 • άτομα τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • όσους επιζητούν την επικύρωση των δεξιοτήτων τους στη διαχείριση χωρικών δεδομένων μέσω σχετικών λογισμικών

 

Σκοπός του Certified GIS User;

 • Να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της γεωπληροφορικής επιστήμης και των εργαλείων της
 • Να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα διαδεδομένα λογισμικά σε ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης (case studies).
 • Να γνωρίσουν τις βασικές δυνατότητες που έχει ένα από τα δημοφιλέστερα λογισμικά, το ArcGIS.

 

Εξεταζόμενες ενότητες:

Το Vellum Certified GIS User περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Συλλογή και οργάνωση χωρικών δεδομένων
 • Λογισμικά Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και πρακτική άσκηση.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης.

Τι είναι το Vellum Certified Database Developer - RDBMS;

Είναι πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο απευθύνεται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που μπορούν να σχεδιάσουν προχωρημένες βάσεις δεδομένων και να διαχειριστούν τα δεδομένα τους με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα web sites συνεργάζονται με βάσεις δεδομένων  MySQL. Το Certificate Database Developer – RDBMS με τις γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού PHP και HTML, δίνει την δυνατότητα στον κάτοχό του να σχεδιάσει διαδικτυακές εφαρμογές , οι οποίες χρησιμοποιούν το 100% των δυνατοτήτων των βάσεων δεδομένων , ενώ δημιουργεί γρήγορα και αποδοτικά ερωτήματα. 

 

Σε ποιούς απευθύνεται το  Vellum Certified Database Developer - RDBMS;

Το πιστοποιητικό Vellum Certified Database Developer – RDBMS ενδείκνυται για την στοιχειωμένη αξιολόγηση:

 • νεοεισερχόμενων στον κλάδο του σχεδιασμού ιστοσελίδων
 • εργαζομένων web designers ή web programmers, για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων
 • ανέργων , φοιτητών ή αποφοίτων ΤΕΙ, ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο του σχεδιασμού βάσεων δεδομένων.

 

Το Vellum Certified Database Developer - RDBMS περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Χρήση αντικειμένων της Βάσης δεδομένων
 • Συνδέσεις ODBC
 • RDBMS (MySQL,PHP)

Ο υποψήφιος  καλείται να απαντήσει σε αυτοματοποιημένο σύστημα (20 ερωτήσεις). Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τα 60’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

 

Πληροφορίες για εξετάσεις

Στις εξετάσεις αξιολογούνται οι γνώσεις των υποψηφίων σε πρακτικό επίπεδο, στον προχωρημένο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων , την επικοινωνία και σύνδεση με απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων, καθώς και τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού για την επικοινωνία και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.

 Τι είναι το Vellum Certified Software and Digitalization Technician;

Ψηφιοποίηση εγγράφου, κειμένου, εικόνας, αντικειμένου ή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή για την εισαγωγή τους στον υπολογιστή, ώστε να μπορέσουν να αποθηκευτούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον χρήστη. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ψηφιοποίηση είναι οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι σαρωτές.

 


 Σε ποιούς απευθύνεται το Vellum Certified Siftware and Digitalization Technician;

Το πιστοποιητικό Vellum Certified Software and Digitalization Technician απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ξεκινήσουν την ανάπτυξη εφαρμογών και μηχανών ψηφιοποίησης. Επίσης μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού η Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

 

 

Πληροφορίες για εξετάσεις

Στις εξετάσεις του Vellum Certified Software and Digitalization Technician αξιολογείται η γνώση των εννοιών του Λογισμικού, η τοποθέτηση αυτών των εννοιών μέσα στις δραστηριότητες, ο εντοπισμός των κυριότερων κατηγοριών προβλημάτων στην ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού, καθώς και ο ορισμός της επιστημονικής περιοχής της Τεχνολογίας Λογισμικού. Επιπλέον εξετάζεται η χρήση λογισμικού για την αξιοποίηση των μηχανών ψηφιοποίησης.

 

Οι ενότητες που εξετάζονται στο Vellum Certified Software and Digitalization Technician είναι οι παρακάτω:

 

 • Τεχνικός λογισμικού και μηχανών ψηφιοποίησης

 

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε αυτοματοποιημένο σύστημα (30 ερωτήσεις) πολλαπλών επιλογών. Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τα 60’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας την εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

Ρομποτική για παιδιά 4-16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ΑΣΕΠ:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

COMPUTER STUDIES

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 2 (ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΣΕΡΡΕΣ 62100

ΤΗΛ.: 23210-25530

email: cstudies.serres@gmail.com

URL: www.cstudies.edu.gr

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

WEB DISIGN

ADOBE FLASH

PHP, MYSQL, CSS

DATABASES

AUTOCAD 2D

AUTOCAD 3D

GIS

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΑΣΤΙΚΗ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το